• WSTĘP:

    Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp8.elblag.pl

    Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

    Raport o stanie dostępności

    STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

    niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

    dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

    część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

    INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

    Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

    podwyższony kontrast

    możliwość powiększenia liter

    podświetlane linki

    mapa strony

    skala szarości

    jasne tło

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

    Deklaracje  sporządzono dnia 28-11-2020 r.

    Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu

    KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

    Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: sekretarz szkoły, e-mail: sp8@elblag.eu, telefon: 55 625 85 21.
    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    1. Deklaracja architektoniczna:
    2. Szkoła posiada dwa obiekty – budynek szkoły (złożony z dwóch połączonych brył) oraz hala sportowa.
    3. Główne wejście do szkoły posiada schody, nie jest wyposażone w jakąkolwiek dogodność dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, poręczy). Podobnie w wewnętrznej części budynku (wiatrołap oraz reszta budynku). Na każdym piętrze występują różne poziomy posadzki (co najmniej dwa). Toalety jak również korytarze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
    4. Budynek hali sportowej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Budynek posiada jeden poziom posadzki, toaleta jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
    5. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szańcowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    6. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
    7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    8. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
    9. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    10. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.