• GODZINY PRACY

     

     

    Dzień tygodnia

    PEDAGOG

    mgr Ewa Mienicka

    PSYCHOLOG

     

    Poniedziałek

    6.00-7.45 świetlica

    7.45 -8.45 zajęcia indywidualne

    8.45-9.40 świetlica

    9.40-12.40  gabinet 22 B

    12.40-13.40 zajęcia  indywidualne

    13.40-14.30 świetlica

    -------------------------

    Wtorek

    12.30-14.30 zajęcia indywidualne

    14.30-15.15 świetlica

    -------------------------

    Środa

    12.30-18.00 świetlica

    -------------------------

    Czwartek

    6.00-9.50 świetlica

    9.50-12.30 gabinet 22 B

    12.30-14.30 zajęcia indywidualne

    -------------------------

    Piątek

    6.00-8.45 świetlica

    --------------------------

     

    Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia dogodnego terminu konsultacji.

    Numer telefonu bezpośrednio do gabinetu: 55 625 85 28.

     

    Pedagog i psycholog szkolny zajmują się:

    (na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

    1. Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
    2. Określeniem form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
    3. Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
    4. Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
    5. Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
    6. Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
    7. Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
    8. Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli  w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
    9. Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
    10. Wspieraniem w sytuacjach konfliktów rówieśniczych, problemów emocjonalnych, trudności dydaktycznych.

     

    W przypadku:

    • trudności w relacjach rówieśniczych,
    • problemów rodzinnych i ekonomicznych,
    • trudności w nauce,
    • obniżonego nastroju,
    • chęci znalezienia rozwiązania,
    • trudności z określeniem planów na przyszłość,
    • chęci porozmawiania z zaufaną osobą,
    • potrzeby otrzymania wsparcia emocjonalnego,

    Zapraszamy do kontaktu!

    Polecamy również zapoznanie się z wykazem elbląskich instytucji działających na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie (wykaz instytucji w Elblągu).