• Nasza Szkoła w tym roku szkolnym bierze udział w projekcie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. 

    Głównym celem projektu jest kształcenie i rozwijanie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

    Cele szczegółowe:

    1. Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
    2. Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.
    3. Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.
    4. Kształtowanie tożsamości pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.
    5. Wydobycie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”.
    6. Wzmacnianie poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.
    7. Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.
    8. Inspirowanie uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

    W ramach projektu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wyróżnia i przyznaje Certyfikat „Szkoły Wiernej Dziedzictwu” szkołom i placówkom oświatowym, które:

    1. Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.
    2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań.
    3. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.
    4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.