• ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

    Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

    Zapraszamy do zapoznania się z tabelą zawierającą harmonogram rekrutacji (tabela terminów rekrutacji) oraz poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2023/2024.

    Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

    I. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona  jest zgodnie z:

    1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
    2. ustawą Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740);
    3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

    II. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

    Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

    • jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole podstawowej   lub
    • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

    III.  ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

    Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i wraz z załącznikiem (oświadczenie o miejscu zamieszkania) złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej.

    Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska               lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §  1 Kodeksu cywilnego).
    Dziecko, poza odpowiednim miejscem zamieszkania, nie musi spełniać żadnych kryteriów - do szkoły obwodowej zostanie przyjęte po złożeniu zgłoszenia w terminie od 2 do 17 marca 2022 r.

    Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

    IV. ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

    W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami,
    po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział  w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr XXV/480/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej,             dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg.

    Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej                  na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) .

    We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz łącznej liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za spełnienie poniższych kryteriów:

    Nr

    Kryterium

    Liczba punktów

    1

    kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

    20

    2

    kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg

    8

    3

    rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja

    4

    4

    wielodzietność rodziny kandydata

    3

    5

    miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

    2

    6

    kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły

    2

    Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły. 

    V. REKRUTACJA KANDYDATÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

    Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego również biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą platformy elektronicznej.

    Rodzic / opiekun prawny dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (oprócz wypełnienia wniosku lub zgłoszenia) powinien zgłosić się bezpośrednio do dyrektora szkoły z oddziałami integracyjnymi, którą jest zainteresowany.

     

     

    VI.  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

    W rekrutacji uzupełniającej biorą udział tylko kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół, wskazanych we wniosku w rekrutacji podstawowej.

     

    PROCEDURA ODWOŁAWCZA

    1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
    2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
    3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
    4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

    VII.  DZIECI, KTÓRE UCZĘSZCZAŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

    Informacja dla rodziców dzieci, które w roku szk. 2022/2023 uczęszczały do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

    REKRUTACJA KANDYDATÓW, KTÓRZY W ROKU SZK. 2022/2023 REALIZOWALI ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

    Na wniosek rodziców dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej niż ta, w obwodzie której mieszka - jest przyjmowane do klasy I w tej szkole.

    W tym celu rodzic składa wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (tak jak kandydat spoza obwodu szkoły) wraz z dodatkowym wnioskiem potwierdzającym uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego w tej szkole w roku szk. 2021/2022 (dostępne w module „do pobrania”).

    Rodzic kandydata po wypełnieniu formularza na stronie www.eped.pl, po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku zanosi go do szkoły podstawowej, w której  w oddziale przedszkolnym dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.
    Dyrektor szkoły dostarcza do Departamentu Edukacji UM listę dzieci, które zgodnie z przepisami prawa są przyjmowane do klasy I na mocy poniższego przepisu.