Welcome to Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu   Click to listen highlighted text! Welcome to Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu Powered By GSpeech

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Drodzy Rodzice!

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Warunkiem jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez rodzica/opiekuna prawnego i odpowiedniej dokumentacji, wymienionej niżej. Kompletne wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać do dnia 15.09. w szkole przy wejściu do wyznaczonej skrzynki na dokumenty. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku (sierpień 2020). Każda pełnoletnia osoba w rodzinie powinna wykazać swój dochód.

 

Świadczenie pieniężne nienależnie pobrane, uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagane dokumenty, odpowiednio do sytuacji ucznia:

▪ wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej: https://eped.pl/Stypendia);

▪ zaświadczenie o wysokości otrzymywanej pomocy dla bezrobotnego, takiej jak staż, stypendium, prace interwencyjne, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, staż realizowany przez różne podmioty z projektu finansowanego przez UE;

▪ zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto z tytułu zatrudnienia uzyskiwanych przez członków rodziny ucznia;

▪ zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, umów zlecenia, umów o dzieło;

▪ decyzja (zaświadczenie) wykazująca wysokości świadczeń pieniężnych, z których korzysta rodzina, takich jak: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku, zasiłek stały, okresowy, pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, energetyczny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, macierzyński,

▪ wysokość otrzymywanych alimentów wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej;

▪ zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnego lub zaświadczenie o pozostawaniu bez pracy - bez prawa do zasiłku;

▪ decyzja lub odcinek wypłaty świadczenia emerytury, renty, renty socjalnej,

▪ w przypadku osoby studiującej w rodzinie -zaświadczenie z uczelni o pobieraniu nauki oraz wysokości przyznanego stypendium lub o niepobieraniu stypendium,

▪ w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych -dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa)-zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS; w przypadku prowadzenia działalności rolniczej -zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych; kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł;

▪ Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowego oraz z innych źródeł sumuje się;

▪ W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód;

▪ W przypadku świadczenia pieniężnego będącego wyrównaniem za pewien okres czasu, należy powyższe wyrównanie dokładnie wykazać.

▪ W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według aktualnego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

Nasze certyfikaty

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

Zmieniamy się dla Was!

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.

Tymczasem zapraszamy na szkolnego Facebook'a

https://www.facebook.com/sp8elblag/

all4web
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech