Welcome to Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu   Click to listen highlighted text! Welcome to Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu Powered By GSpeech

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Zmieniamy się dla Was!

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.

Tymczasem zapraszamy na szkolnego Facebook'a

https://www.facebook.com/sp8elblag/

 

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących Gminę Miasta Elbląg. Warunkiem jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez rodzica/opiekuna prawnego i odpowiedniej dokumentacji, wymienionej niżej. Kompletne wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać do dnia 15.09. w szkole przy wejściu do wyznaczonej skrzynki na dokumenty. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku (sierpień 2021). Każda pełnoletnia osoba w rodzinie powinna wykazać swój dochód.

Świadczenie pieniężne nienależnie pobrane, uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagane dokumenty, odpowiednio do sytuacji ucznia:
▪ wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dostępny do pobrania na stronie https://eped.pl/Stypendia lub w wersji papierowej na dyżurce w szkole.
▪ decyzja (zaświadczenie) wykazująca wysokości świadczeń pieniężnych, z których korzysta rodzina, takich jak: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku, zasiłek stały, okresowy, pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, energetyczny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, macierzyński,
▪ wysokość otrzymywanych alimentów wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
▪ zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnego lub zaświadczenie o pozostawaniu bez pracy - bez prawa do zasiłku,
▪ zaświadczenie o wysokości otrzymywanej pomocy dla bezrobotnego, takiej jak staż, stypendium, prace interwencyjne, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, staż realizowany przez różne podmioty z projektu finansowanego przez UE,
▪ zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto z tytułu zatrudnienia uzyskiwanych przez członków rodziny ucznia,
▪ zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, umów zlecenia, umów o dzieło,
▪ decyzja lub odcinek wypłaty świadczenia emerytury, renty, renty socjalnej,
▪ w przypadku osoby studiującej w rodzinie - zaświadczenie z uczelni o pobieraniu nauki oraz wysokości przyznanego stypendium lub o niepobieraniu stypendium,
▪ w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych - dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa) - zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody
opłaty składek w ZUS

▪ w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych; kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.
▪ Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowego oraz z innych źródeł sumuje się.
▪ W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
▪ W przypadku świadczenia pieniężnego będącego wyrównaniem za pewien okres czasu, należy powyższe wyrównanie dokładnie wykazać.
▪ W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według aktualnego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

Droga Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele oraz Wychowawcy, wraz z naszymi patronami honorowymi mamy zaszczyt zaprosić Państwa uczniów do udziału w 9. edycji “Koduj z Gigantami”. Zapisy startują już 23 sierpnia. Koduj z Gigantami to międzynarodowe, bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, odbywające się w Polsce, Chorwacji, Hiszpanii, Słowacji, Chile i Meksyku. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w 90 miastach Polski oraz online w Polsce i za granicą. Akcja prowadzona będzie stacjonarnie, w zależności od miasta, w dniach 11-12.09., 18-19.09. oraz 25-26.09.2021 r., a także online. Głównym celem wydarzenia jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych. Obecna edycja została rozszerzona również o zajęcia z matematyki.

Czytaj więcej: Już niebawem startują bezpłatne warsztaty z programowania i matematyki 

Szanowni państwo, Drodzy Uczniowie,

Przed nami ostatnie dni szkoły. W związku z tym nastąpi zmiana planu 23 i 24 czerwca (środa i czwartek).

W tych dniach wszystkie klasy mają zajęcia z wychowawcą:
Klasy I — III od godz.8.00 do godz. 12.00
Klasy IV - VIII od godz. 9.00 do godz. 13.00
Kursy autobusu szkolnego:
Przywóz na 8.00
Odwóz o 13.20

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25 czerwca (piątek) w klasach:
1a – godz. 10:00 – gabinet 19
2a – godz. 10:15 – gabinet 22
3a – godz. 10:30 – gabinet 20
4a – godz. 10:00 – gabinet 25
5a – godz. 10:15 – gabinet 24
6a – godz. 10:30 – gabinet 23
7a – godz. 10:45 – gabinet 6
7b – godz. 10:45 – gabinet 10
8a – godz. 10:30 – hala

Przywóz na 10:00
Odwóz o 11:15

Prosimy o punktualne przychodzenie do klas, aby uniknąć gromadzenia się na korytarzach.

W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji w Naszej szkole organizowany był konkurs pod hasłem ”Skarb cenniejszy niż złoto –WODA”. Swoim zakresem obejmował on zagadnienia z chemii i biologii dotyczące roli wody w organizmach żywych, jej budowy chemicznej i właściwości fizycznych oraz sposobów jej ochrony, a także zagrożeń wynikających z niewłaściwego gospodarowania wodą. Swoje prace przesłali uczniowie klasy 1a : Patryk Boćko oraz Oskar Przespolewski . Na wyróżnienie zasługuje praca Igora Maciąga z klasy 5a . Igor przesłał własnoręcznie wykonany Las w słoiku. Dla zwycięzców czekały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody!

Czytaj więcej: Konkurs z okazji Światowego Dnia Wody

Z racji nadal panującej epidemii tegoroczne Dni Rodziny obchodziliśmy w innej formie niż zwykle. Samorząd Uczniowski naszej szkoły pod kierunkiem Joanny Derwińczuk, Agnieszki Muchy i Katarzyny Szwemińskiej podjął kilka inicjatyw, których celem była refleksja całej społeczności szkolnej nad rolą rodziny.

Uczniowie klas I-III podczas zajęć rysowali portrety swoich rodzin, wypowiadali się na temat tego, czym dla nich jest rodzina, jak spędzają wspólnie czas. Starsi uczniowie natomiast w ramach godzin wychowawczych stworzyli mapę myśli pod tytułem: „Grunt to rodzinka” na wirtualnej tablicy. Pytaniami przewodnimi były: Z czym kojarzy Ci się rodzina? Jaka jest Twoja rodzina? Jak się czujesz w swojej rodzinie? Efekty pracy uczniów można zobaczyć pod linkiem: https://liblink.pl/qcZslCM4ei

Zorganizowano również konkurs na najciekawsze zdjęcie ukazujące jak spędzamy wspólnie czas wolny w swoich rodzinach. Ze zgromadzonych materiałów powstał film pt. „Grunt to rodzinka”, na który serdecznie wszystkich zapraszamy.

Samorząd Uczniowski SP8

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w programie Polskiej Akcji Humanitarnej "Godziny wychowawcze ze światem".
Program polegał na przeprowadzeniu zajęć wychowawczych związanych z edukacją globalną. Nie było to łatwe zadanie ze względu na edukację zdalną. Jednak daliśmy radę :)

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości.

W imieniu klasy 6a zapraszamy wszystkich do wspólnego, symbolicznego uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Z tej okazji przygotowaliśmy film, na który już dziś serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie.

Dzięki systematycznej pracy uczniów i nauczycieli biorących udział w XV edycji Programu InstaLing dla Szkół nasza szkoła otrzymała Certyfikat Jakości Kształcenia. Dziękujemy za zaangażowanie.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzona                          jest zgodnie z:
 1. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 910);
 2. ustawą Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740);
 3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego          do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat:

 • jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę  w szkole podstawowej   lub
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

III.  ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, należy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA i wraz z załącznikiem (oświadczenie o miejscu zamieszkania) złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej.

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, natomiast miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §  1 Kodeksu cywilnego).
Dziecko, poza odpowiednim miejscem zamieszkania, nie musi spełniać żadnych kryteriów - do szkoły obwodowej zostanie przyjęte po złożeniu zgłoszenia w terminie od 4 do 18 marca 2021 r.

Czytaj więcej: ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Nasza szkoła w ramach udziału w projekcie Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus otrzymała sprzęt multimedialny. Dzięki takiemu wsparciu laptopy
trafiły do wielu domów naszych uczniów aby umożliwić im naukę zdalną.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisłąwa Staszica w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp8.elblag.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Raport o stanie dostępności

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia liter

podświetlane linki

mapa strony

skala szarości

jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-11-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alicja Pielak
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 55 625 85 21
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Deklaracja architektoniczna:
   Szkoła posiada dwa obiekty – budynek szkoły (złożony z dwóch połączonych brył) oraz hala sportowa.
   Główne wejście do szkoły posiada schody, nie jest wyposażone w jakąkolwiek dogodność dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, poręczy). Podobnie w wewnętrznej części budynku (wiatrołap oraz reszta budynku). Na każdym piętrze występują różne poziomy posadzki (co najmniej dwa). Toalety jak również korytarze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
   Budynek hali sportowej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Budynek posiada jeden poziom posadzki, toaleta jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
   Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szańcowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Od września nasza szkoła bierze udział w Programie InstaLing dla Szkół. 1 lutego rusza XVI edycja, w której również będziemy brali udział.

Dzięki udziałowi w programie, uczniowie klas VI- VIII poszerzają znajomość słownictwa z języka angielskiego i niemieckiego oraz są motywowani do systematycznej pracy. Więcej informacji na temat programu można uzyskać odwiedzając stronę www.instaling.pl

 
 Przypominamy, że pracujemy w trybie stacjonarnym (wykonujemy zaplanowane badania, terapie,  konsultacje i porady),  w godz. 8.00-18.00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (55 625-82-30) w godz8.00-15.00 lub za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferujemy między innymi:

 • pomoc w rozpoznawaniu problemów uczniów poprzez konsultacje indywidualne
  ze specjalistami szkolnymi, nauczycielami i rodzicami,
 • instruktaże dla rodziców i wskazania do pracy z dzieckiem w zakresie określonego problemu (m.in. trudności w koncentracji uwagi, trudności w opanowaniu nauki czytania i pisania oraz umiejętności matematycznych), psychoedukacja w zakresie problemów emocjonalnych,
 • wsparcie rodziców w formie prelekcji np. nt: "Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami w czasie pandemii", "Jak rozwijać samodzielność dziecka w nauce szkolnej?”, "Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci?" (zapotrzebowanie na prelekcję należy zgłaszać do szkoły),
 • stałe Dyżury specjalistów – telefoniczne i online.

Sposoby i  formy realizacji ww. propozycji wymagają uzgodnienia.

 Wszystkie formy pracy stacjonarnej realizujemy z zachowaniem  zalecanego reżimu sanitarnego,  zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19.

Serdecznie zapraszamy  

Dyrektor i Pracownicy PPP nr 1 w Elblągu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

RPWM.02.02.02-28-0001/18

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 02.02.02. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Czytaj więcej: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”

Również My o Was pamiętamy, dlatego specjalnie dla Was powstał świąteczny filmik, w wykonaniu uczniów klasy VIII a. 
 
 
To był bardzo trudny rok, który pokazał nam, że niczego nie możemy być pewni w stu procentach.  W związku z tym nie czekajcie z wysyłaniem życzeń do ostatniego dnia, pokażcie bliskim, jak bardzo za nimi tęsknicie. 
My również o Was pamiętamy, dlatego specjalnie dla Was powstał świąteczny filmik, w wykonaniu uczniów klasy VI a. 
 
 

Departament Edukacji informuje, że zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla organizatorów półzimowisk w okresie ferii tj. w dniach 04 – 15.01.2021 r. w niżej wymienionych szkołach zorganizowany będzie wypoczynek dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Półzimowiska będą się odbywały w ścisłym reżimie sanitarnym - liczebność grup wynosić będzie maksymalnie 12 osób. Organizatorami będą:

 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Agrykola 6.  Tel. 55 625 87 81

     I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

     II turnus: 11.01.2021 r. - 15.01.2021 r

 • Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2.   Tel. 55 625 86 21

   I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

   II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41.   Tel. 55 625 84 81

   I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

   II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zajchowskiego 12   tel. 55 625 85 60

   II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r.

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Kopernika 27   tel. 55 625 83 41

   I turnus: 04.01.2021 r. – 08.01.2021 r.

   II turnus: 11.01.2021 r. -15.01.2021 r.

Czytaj więcej: Półzimowiska w ferie

W czasach pandemii problemy dotykające dzieci i młodzież często występują ze zdwojoną siłą. Młodzi ludzie przestają sobie radzić z izolacją wynikającą z obostrzeń związanych z koronawirusem, w tym z problemami nauki zdalnej. W związku z tym uruchomiono całodobowy telefon zaufania pod numerem 800 12 12 12 i czat internetowy, aby wesprzeć rodziców i ich dzieci w tym trudnym czasie. Szczegółowe informacje pod linkiem https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1960) od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. W związku z powyższym świetlica szkolna będzie czynna dla tych uczniów klas I – III, których oboje rodziców wykonuje pracę zawodową.

Zasady zdalnego nauczania

w Szkole Podstawowej nr 8 imienia Stanisława Staszica

w Elblągu

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Od 24 października 2020r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych mają kształcenie zdalne - zostało one wprowadzone do czasu zahamowania wzrostu zakażeń.

W związku z taką formą nauczania prezentujemy Państwu zasady obowiązujące w naszej szkole podczas edukacji zdalnej:

 1. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego (lekcje on-line: aplikacja Zoom, e-dziennik Librus: zadania, wiadomości);
 2. Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym, zamieszczonym w e-dzienniku.
 3. Podstawową formą komunikacyjną nauczycieli z uczniami jest dziennik elektroniczny Librus, natomiast jedyną aplikacją do prowadzenia wideolekcji jest aplikacja Zoom.
 4. Informacje o lekcji na Zoomie zamieszczane są w dzienniku elektronicznym, w zakładce Terminarz lub w wiadomościach poprzez e-dziennik Librus.
 5. Obecność ucznia jest obowiązkowa. Sprawdza się ją podczas zajęć on-line w aplikacji Zoom i odnotowuje w e-dzienniku.
 6. Podczas wideolekcji uczeń ma obowiązek włączenia mikrofonu i kamerki – musi być widoczny dla nauczyciela. W szczególnych przypadkach nauczyciel może pozwolić na wyłączenie kamery i mikrofonu.
 7. Uczeń zobowiązany jest do prezentowania odpowiedniej postawy w czasie lekcji: schludny ubiór, prawidłowa pozycja siedząca, przestrzeganie zasad zachowania na lekcji (nie przeszkadzanie innym, nieużywanie wulgaryzmów, wykonywanie poleceń n - la itp.) Prosimy o zapewnienie uczniom warunków sprzyjających nauce - w miarę możliwości osobny pokój, cichą i spokojną atmosferę.
 8. Jeśli n-l nie prowadzi lekcji na Zoom, a przesyła wiadomości do samodzielnej realizacji – uczeń musi odebrać wiadomość i pracować w wyznaczonym czasie (podczas danej lekcji) – wówczas obecność ucznia sprawdzana jest na podstawie logowania do Librusa. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć, oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.
 9. Uczeń ma obowiązek odsyłania prac domowych w wyznaczonym przez n-la terminie na adres wskazany przez n-la – nieodesłanie pracy domowej jest odnotowane (np.

   w e-dzienniku odpowiednią oceną).

 1. Zakazane jest nagrywanie, fotografowanie, robienie printscreenów oraz upublicznianie wizerunku z lekcji wideo oraz materiałów autorskich przygotowywanych przez nauczycieli ( Podstawa prawna ustawa z 24.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz.U. z 2006r., Nr 90,poz.631zm.).                W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu nagrywania lub fotografowania dyrektor zawiadamia właściwe w sprawie organy ścigania. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który naruszył zakaz nagrywania lub fotografowania lekcji on-line lub wykorzystywania innych materiałów, zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. Obowiązuje odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych popełnionych przez ich dzieci, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim (postronnym) ID oraz haseł i linków wysyłanych uczniom przez nauczycieli. Złamanie tej zasady będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi.
 3. Osoby, których nie można zidentyfikować nie będą miały możliwości uczestnictwa w zajęciach.
 4. Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów w nauce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. działania podejmowane przez uczniów podczas nauczania zdalnego mogą być oceniane.

Uwaga !!!
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.
- Nowe zasady funkcjonowania szkoły weszły w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.
- Klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.
Wszelkich szczegółowych informacji będą udzielać wychowawcy poszczególnych klas.

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki można dać dziecku - jest wykształcenie.

14 października 2020 roku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną nie możemy spotkać się wspólnie na uroczystej akademii, ale Samorząd Uczniowski klas 5-8 w podziękowaniu za trud włożony w edukację i wychowanie uczniów naszej szkoły, przygotował dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły piękne, własnoręcznie wykonane kartki.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego jeszcze raz pragniemy życzyć wszystkim Pracownikom naszej szkoły, by codzienna praca była źródłem satysfakcji. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha, pasja przekazywania wiedzy oraz kształtowania charakterów i postaw młodych ludzi. Życzymy, aby wdzięczność uczniów wynagradzała Wam trudy niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę odegraliście w ich życiu.

Samorząd Uczniowski

Drodzy Rodzice!

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Warunkiem jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez rodzica/opiekuna prawnego i odpowiedniej dokumentacji, wymienionej niżej. Kompletne wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać do dnia 15.09. w szkole przy wejściu do wyznaczonej skrzynki na dokumenty. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku (sierpień 2020). Każda pełnoletnia osoba w rodzinie powinna wykazać swój dochód.

Czytaj więcej: Stypendia szkolne

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Nasi nauczyciele przywitają się ze swoimi podopiecznymi na spotkaniach klasowych na boisku szkolnym lub w przypadku deszczowej aury w hali sportowej.

We wtorek, 1 września 2020 roku, uczniowie klasy I spotykają się ze swoim wychowawcą w szkole w gabinecie 19 o godz. 10.00, pozostałe  klasy II,III,IV i V  przychodzą na godz. 10.00 ( boisko szkolne lub hasla sportowa ), klasy VI, VII i VIII przychodzą na godz. 11.00 ( boisko szkolne lub hala sportowa ).

Przypominamy, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN w związku z pandemią, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych .

Z okazji Dnia Kobiet, w imieniu męskiej części naszej szkoły, składamy najlepsze, najgorętsze życzenia wszystkim naszym Paniom. Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy inny dzień był dla Was takim Dniem Kobiet!

Szanowni Państwo!
W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa przekazuję Państwu Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Przede wszystkim:
1. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym np. częstym myciu rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
2. Apelujemy, by nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Czytaj więcej: Informacja dla rodziców i opiekunów 

Po raz kolejny w PWSZ w Elblągu obchodzimy Europejski Dzień Logopedy, który we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest 6 marca. Organizacja (CPLOL) zrzeszającą logopedów i terapeutów mowy z całej Europy od roku 2004, podkreśla rolę i znaczenie zawodu logopedy, konieczność jego interwencji zmierzających do wspierania właściwego, poprawnego rozwoju mowy dziecka. Szczególną rolę odgrywa uświadamianie rodziców do korzystania z konsultacji, porad, diagnozy i terapii logopedycznej. W tym dniu w wielu placówkach odbywają się różne działania profilaktyczne, np. badania przesiewowe dzieci, czy też bezpłatne pełne badania logopedyczne.

więcej informacji znajduje się pod linkiem

Czytaj więcej: Europejski Dzień Logopedy

Chcąc zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości – proponujemy stronę www.ncez.pl. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, które zostało utworzone przez Instytut żywności i Żywienia, zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

Wszystkie informacje zawarte są w pliku pdf

Zasady rekrutacji w pliku pdf

Czytaj więcej: Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

łDnia, 10 stycznia w naszej szkole grala WOŚP. W czasie jej trwania odbyła sie licytacja, kiermasz. Można było rownież skosztować przepysznych ciast, napić się kawy lub herbaty. Maluchy mogły pobawić się na torze przeszkod, pomalować fantazyjnie twarz lub wykonać zwierzątko z balonów. Spotkanie uswietnione zostało poprzez obejrzenie Jaselek i wysluchanie zespolu Złota nuta. Dziekujemy wszystkim za wszelkie zaangażowanie i wielką ofiarność na szczytny cel.
Uzbieraliśmy 2677,84 zł

Czytaj więcej: Uzbieralismy rekordową sumę podczas WOŚP!

   ZAPRASZAMY

wszystkich Rodziców
we wtorek 14.01.2020 r. godz.17.00
do stołówki szkolnej
na spotkanie z psychologiem zdrowia,
profilaktyki i jakości życia
z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Temat: Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków i przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu na wspólne granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy środki na zakup urzadzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci. W programie m. in. licytacje voucherów, kawiarenka z pysznosciami, przedstawienie, malowanie twarzy, i wiele innych.... To wszystko już w piatek 10 stycznia 2020r. Startujemy od godziny 16.00!!! Zabierzcie rodziny, znajomych, sąsiadów. Nie może Was zabraknąć!!! 

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmikiem "Ida święta.Odłóż telefon. Włącz relacje" 

w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Idą święta, nie o sms-ie , lecz o kartce pamiętaj".

 

 

 

 

Nasza placówka bierze udział w II edycji ogólnopolskiej kampanii „ Idą Święta, nie o sms-ie , lecz o kartce pamiętaj!” organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Zasięg. Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci i młodzieży. W związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższym raportem, który obrazuje jak ogromny problem stanowi częste korzystanie z telefonów komórkowych przez nasze dzieci. Raport jest o tyle wiarygodny, że badaniu poddano około 50.000 uczniów z całej Polski, w wieku 12-19 lat.

https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/

Czytaj więcej: Drodzy Rodzice!

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w okresie ferii zimowych tj. w dniach 20 stycznia - 2 lutego 2020 roku półzimowiska będą organizowane w następijących szkołach.

cały tekst dostępny w formacie pdf

We wtorek tj.19 listopada w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Elbląga za wysokie wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski wręczył stypendium 200 uczniom elbląskich szkół. Wśród stypendystów były trzy uczennice naszej szkoły: Natalia Wlazło z VIII B oraz Małgorzata Leśniewska i Aleksandra Noga z klasy VIII A. 

Dziewczętom życzymy dalszych sukcesów a wszystkich uczniów klas siódmych i ósmych, którzy osiągną średnią ocen co najmniej 5,2 i bardzo dobrą ocenę z zachowania po I semestrze bieżącego roku szkolnego zachęcamy do składania wniosków stypendialnych i zasilenia szacownego grona stypendystów.

Czytaj więcej: Stypendia dla naszych uczniów

Zwracam się z ogromną prośbą, o aktywny udział w akcji „Się gra się ma...Bezpieczny Playroom!”. Nasza świetlica bierze udział w konkursie, zorganizowanym przez firmę Hasbro, w którym można wygrać cenne nagrody, między innymi remont świetlicy, wyposażenie w naklejki i gry itp. Wystarczy wejść codziennie na stronę www.siegrasiema.com i oddać głos na naszą świetlicę.
Moi drodzy, w grupie siła, zawalczmy wspólnie o to, aby  dzieci spędzały czas w świetlicy jeszcze bardziej aktywnie! Każda osoba codziennie może oddać 1 głos (jednocześnie z różnych urządzeń, np.
i z komputera, i z telefonu). I tak każdego dnia – aż do 28 listopada. Zachęćcie do udziału rodzinę, przyjaciół, znajomych.

Link do głosowania: https://www.siegrasiema.com/swietlice/50

                      

                                       Pozdrawiam i dziękuję za każdy oddany głos

                                                    Jolanta Gołębiowska – kierownik świetlicyList Pana Prezydenta Miasta Elblaga skierowany do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

całość w pliku pdf

Zakończyła się coroczna akcja Rowerowy Maj. Przez prawie cały miesiąc uczniowie klasy IV a, V a, V b oraz VI a podróżowali do szkoły rowerami, hulajnogami, na wrotkach i deskorolkach. Łącznie uczestnicy rowerowej kampanii przemieszczali się na trasie dom-szkoła 704 razy!.

Najwyższą frekwencją oraz liczbą przejazdów w naszej szkole może pochwalić się klasa VI a ( frekwencja-40,22%, liczba przejazdów 370), na drugim miejscu uplasowali się uczniowie klasy IV a (frekwencja-16,40%, liczba przejazdów 164), trzecią lokatę wywalczyli uczniowie klasy V b (frekwencja-12%, liczba przejazdów 96).

Czytaj więcej: PODSUMOWANIE AKCJI ROWEROWY MAJ

Szanowni Państwo,
W związku z niemożnością przeprowadzenia losowania nagrody głównej jaką
jest rower ufundowany przez Salon Rowerowy KM BIKE organizatorzy
zdecydowali o przeprowadzeniu II etapu konkursu "Rowerowy Maj". Bardzo proszę o
rozesłanie poniższej informacji do rodziców oraz umieszczenie na
Facebooku
Piknik Rowerowy już 8 czerwca a główną nagrodą do wygrania będzie rower
ufundowany przez Salon Rowerowy KM BIKE.
Co zrobić, aby wygrać rower? Wystarczy ułożyć ułożyć hasło promujące
zdrowie oraz rower.
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy kampanii "Rowerowy Maj" w
Elblągu, którzy zanotowali 100% frekwencję oraz osoby mające 1 przejazd
mniej.
Hasło konkursowe należy wysłać poprzez formularz na stronie
Na hasła czekamy do czwartku 6 czerwca do godz. 18.00
Nagroda główna zostanie wręczona podczas pikniku 8 czerwca. W

zależności od liczby zgłoszeń przewidziane są nagrody dodatkowe.

Z poważaniem,

Robert Turlej

6 czerwca ( czwartek ) o godz. 17.00 w gabinecie numer 22 odbędzie się zebranie rodziców i opiekunów dzieci, które od nowego roku szkolnego będą uczęszczać do klasy pierwszej.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej bezpiecznaszkola.men.gov.pl został zamieszczony dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał ten został przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli, a także dla rodziców. Dokument stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który mogą Państwo znaleźć tutaj: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

Czytaj więcej: Drodzy Rodzice!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW NA SPOTKANIE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 4.06.2019 r.

O GODZ. 17:00 W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

Temat spotkania:

 1. Prelekcja nt. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.
 2. „Bezpieczne wakacje – żyj bezpiecznie”.

INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Czytaj więcej: Informacje dla rodziców 

Kampania „Rowerowy Maj 2019” (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych/ przedszkoli z terenu danego miasta Elbląga.

pełny tekst i regulamin znajduje się w pliku pdf

Informacja dla rodziców na temat możliwych świadczeń z ZUS-u z tytułu zapowiadanego strajku w placówkach oświatowych od 8.04.2019 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, czyli:

 • jesteś pracownikiem,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
 • wykonujesz odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • jesteś duchownym.

Więcej informacji znajduje się w linku poniżej:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/komu-przysluguje

Nasze certyfikaty

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

Zmieniamy się dla Was!

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.

Tymczasem zapraszamy na szkolnego Facebook'a

https://www.facebook.com/sp8elblag/

all4web
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech