foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

Tożsamość administratora
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elbląguw Elblągu, ul. Szańcowa 2, 82-300 Elbląg, reprezentowane przez dyrektora– Alicję Bałchan.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – dyrektorem szkoły – można skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest pan Ryszard Greń. Z IOD mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Państwa lub danych dziecka.

Cele przetwarzania i podstawa prawna  
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – zadań statutowych placówki: dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych określonych w Ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa np. System Informacji Oświatowej.

Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły usługi informatyczne – dostawcom systemów informatycznych i  usług IT.

Odbiorcą Państwa danych i danych dzieci są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności wiążących się z koniecznością przetwarzania danych.

Odbiorcami danych osobowych Państwa oraz danych dziecka będą:

  • Urząd Miejski w Elblągu,
  • Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty,
  • towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • banki w zakresie realizacji płatności,
  • podmioty świadczące na rzecz szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na szkołę przez przepisy prawa (np. EPED w zakresie rekrutacji). Państwa dane osobowe i dane dzieci mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.  

Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać posiadanych danych osobowych Państwa i danych dzieci do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowych. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe oraz dane dzieci są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi .

Po zakończeniu przetwarzania, dane osobowe, nie będą przetwarzane w innym celu, niż pierwotny cel przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu oraz archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Prawo do ograniczenia przetwarzania i prawa podmiotów danych
Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa (realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych) jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych (podejmowanie akcji edukacyjnych, promocja osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola) jest dobrowolne.

Nasze certyfikaty

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

łDnia, 10 stycznia w naszej szkole grala WOŚP. W czasie jej trwania odbyła sie licytacja, kiermasz. Można było rownież skosztować przepysznych ciast, napić się kawy lub herbaty. Maluchy mogły pobawić się na torze przeszkod, pomalować fantazyjnie twarz lub wykonać zwierzątko z balonów. Spotkanie uswietnione zostało poprzez obejrzenie Jaselek i wysluchanie zespolu Złota nuta. Dziekujemy wszystkim za wszelkie zaangażowanie i wielką ofiarność na szczytny cel.
Uzbieraliśmy 2677,84 zł
all4web