foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Rok szkolny 1949/1950
Pani Zofia Kazimierczuk nadal kierowala szkołą. Kadra pedagogiczna zwiększyła się o 5 nauczycieli. W placówce odbywało się dożywianie uczniów, które trwalo 2 lata. W tym roku szkolnym szkoła została zradiofonizowana.
W tym czasie w Elblągu
W 1949 r. w mieście funkcjonowaly, założone wcześniej, następujące przedsiębiorstwa miejskie: Gazownia Miejska przy ulicy Czerniakowskiej (uruchomiona w kwietniu 1947 r.), Wodociągi Miejskie ( do sieci wodociągowej podłączono ok. 60% domów), Zakład Oczyszczania Miasta (zajmował się oczyszczaniem miasta z gruzów). Przedsiębiorstwo to jeszcze w marcu 1948 r. nie miało żadnych pojazdów, korzystało z 8 furmanek. W 1949 r. firma ta dysponowała już 1 samochodem-śmieciarką. Kolejnym przedsiębiorstwem działającym w mieście były Lasy Miejskie. Dzieliły się one na 6 leśnictw: Bażantarnia, Brzeziny, Buczyniec, Jeziorki, Rakowo i Zalesie. W mieście funkcjonowały również Miejskie Zakłady Transportowe oraz Elektrownia. Jednym z najmniejszych przedsiębiorstw była Rzeźnia Miejska, która w grudniu 1949 r. zatrudniała 101 pracowników. Kolejną miejską firmą były Tramwaje. 6 czerwca 1946 r. ruszył pierwszy wóz na 5-kilometrowym odcinku od ul. Kościelnej do Dworca PKP. We wrześniu 1946 r. uruchomiono drugą linię o długości 5 km. W kwietniu 1947 r. otwarto trzecią linię tramwajową, biegnącą ze śródmieścia ulicami Traugutta, Górnośląska, Agrikola do ul. Kościuszki. Przedłużono także linię nr 2 do Bażantarni. 7 listopada 1949 r. uruchomiono w Elblągu pierwszą linię autobusową, która łączyła "Zamech" z ul. Grottgera. 
Zarząd Nieruchomości Miejskich pod koniec 1947 r. zatrudniał 36 pracowników. Miasto posiadało również Zakłady Ogrodnicze, które troszczyły się o zieleń miejską. W 1948 r. posadzono ponad 1000 drzew. Zakład ten sprawował opiekę nad terenami sportowymi, w tym: stadion przy Agrikoli, boisko przy ul. Grunwaldzkiej i Lotniczej, boiska przy Robotniczej i Krakusa. Pracami objęto również tereny basenów miejskich, kilkanaście skwerów i placów zielonych.
W tym czasie w kraju
W 1949 r. do ścislej elity władzy włączono marszałka Związku Radzieckiego Konstantego Rokossowskiego, który skupił w swoich rękach sprawy związane z wojskiem i obronnością. W ślad za nim przybyło z ZSRR 35 generałów i 230 pułkowników. Objęcie dowództwa przez obywatela radzieckiego mialo miejsce tylko w Polsce, natomiast w innych krajach satelickich Związku Radzieckiego, oficerowie radzieccy pozostawali na etatach doradców. Drogi awansu w wojsku były specyficzne. Starano się, aby większość wojskowych miała pochodzenie robotnicze i chłopskie. Warunkiem objęcia wyższych stanowisk oficerskich było ukończenie odpowiednich szkół wojskowych w ZSRR.
Jeśli chodzi o sądownictwo, to zasada niezależności sądów została złamana już w latach 1944-1945. Od 1949 r. wprowadzono kolejne zmiany w ustroju i procedurach sądowych. Sądy miały chronić ustrój komunistyczny. Sędziowie byli mianowani na rok przez ministra (mieli możliwość ponownej nominacji), zniesiono obowiązek posiadania przez nich odpowiedniego wykształcenia i stażu pracy. Mogli być przenoszeni, tracili przywilej nieusuwalności, byli zobowiązani do wierności wobec komunistycznego ustroju. Znisiono bezpartyjność sędziów. Utworzono specjalną Wyższą Szkołę Prawniczą im. T. Duracza, która szkoliła nowych sędziów. Zniesiono również niezależność adwokatów. W praktyce sądowej śledztwo przeprowadzały organy milicji lub Urzędu Bezpieczeństwa. Prokurator był całkowicie zależny od partii. 
W latach powojennych została zlikwidowana niezależność związków zawodowych. W 1949 r. utworzono Centralną Radę Związków. Była ona bezpośrednio podporządkowana PZPR. Zlikwidowano sądy pracy, zabroniono legalnej walki robotników o zmianę warunków pracy. Związki zawodowe były miejscem upowszechniania amatorskich zespołów artystycznych, promowaniem sportu. W tym roku zaostrzono również przepisy o stowarzyszeniach. Spowodowało to likwidację niektórych z nich. Pełną kontrolę rozciągnięto nad stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi, które miały upowszechniać idee partii w swoich środowiskach.
 

Nasze certyfikaty

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr