foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

W tym roku szkolnym szkoła liczyła 9 oddziałów. Były dwie I klasy i dwie klasy II. Ze względu na brak sal lekcyjnych, nauka w szkole odbywała się również po południu. 28 III 1955 r. w szkole odbył się Festiwal Pieśni i Tańca. Wystawiono dwie drużyny szkolne, które zatańczyły polkę i kujawiaka. Placówka otrzymała dyplom za zajęcie II miejsca.

W tym czasie w Elblągu

W 1954 r. rozpoczęto w mieście największą i najważniejszą inwestycję kulturalną- rozpoczęła się budowa Domu Kultury (obecnie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”) . 24.03.1954 r. powołano do życia Muzeum w Elblągu, które swoją początkową siedzibę miało w kamieniczkach nr 11 i 12 przy ulicy Wigilijnej. 8.06.1954 r. otwarto w nim pierwsze wystawy: Rzemiosło elbląskie, Archeologia, Elbląg dawny i dzisiejszy w fotografii dokumentalnej, Wystawa malarska amatorów.

Czytaj więcej: Rok szkolny 1954/1955

Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 IX 1953 r. uroczystą akademią i powitaniem uczniów przez kierownika szkoły – p. Dobrzańską. W tym roku szkolnym placówka liczy 293 uczniów, w klasie I jest 68 dzieci. Z tego powodu Wydział Oświaty wydał zgodę na utworzenie dwóch klas pierwszych. Przybyło 5 nowych nauczycieli.

Placówka, z innymi szkołami w mieście, przyłączyła się do narodowej akcji

„ Miesiąc budowy Warszawy 1953, cały naród buduje swoją stolicę”. Szkoła na ten cel zebrała 1260 kg złomu, plasując się na 5 miejscu.

W tym czasie w Elblągu

W 1953 r. została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna im. Kazimierza Wiłkomirskiego przy ul. Traugutta.

W lutym 1954 r. obchodzono w mieście rocznicę wydarzenia z XV wieku, kiedy to 12 lutego 1545 r. elblążanie zdobyli i zburzyli elbląski zamek krzyżacki. Król Kazimierz Jagiellończyk, na elbląskim rynku, przyjął uroczysty hołd miast i stanów pruskich. Od tego momentu miasto należało do Korony Polskiej.

W 1954 r. w mieście zostało otwarte Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Czytaj więcej: Rok szkolny 1953/1954

Na apelu, inaugurującym nowy rok szkolny, społeczność szkolną przywitała p. Maria Domańska, która pełniła funkcję nowego kierownika placówki. Uczniowie klas pierwszych zostali powitani kwiatami i prezentami przez starszych uczniów.

5 III 1953 r. umiera Józef Stalin. Rozpoczyna się w szkole dwutygodniowy okres żałoby. Wydarzenie to ma swoje odbicie w uroczystościach państwowych, które mają miejsce w kraju.

Od 17 V do 20 V 1953 r. odbywają się w szkole Dni Oświaty, Książki i Pracy. Ciekawą inicjatywą tego wydarzenia było nagranie przez uczniów klasy czwartej, pod kierunkiem p. Kowalskiej, audycji radiowej pod tytułem „ Piękna nasza ziemia”.

W tym czasie w Elblągu

W 1953 r. Miejska Komisja Planowania przedłożyła perspektywiczny plan rozwoju miasta, w którym znalazły się postulaty budowy i przebudowy ulic , budowa nowych mostów, rozbudowa wodociągów i kanalizacji, oświetlenia, sieci gazowej, rozwój budownictwa mieszkaniowego i usunięcie torów z centrum miasta. Zapowiedziano też włączenie do planu gospodarczego budowy dwóch szkół podstawowych, szkoły muzycznej i teatru oraz spowodowanie podniesienia Elbląga do rangi miasta wojewódzkiego Warmii i Mazur oraz utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej lub Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Wnioskowano również o budowę m.in. Domu Kultury, trzech kin.

W tym czasie w kraju

W latach 1950-1956 realizowany jest plan 6-letni, który zakładał wzmożoną industrializację.

26 X 1952 r. odbyły się drugie wybory parlamentarne w powojennej Polsce.

22 VII 1953 r. została uchwalona nowa Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Kierownikiem placówki została p. Zofia Śnieżko. W szkole nadal funkcjonowało 6 oddziałów, w których nauczało 6 nauczycieli.

 

W tym czasie w Elblągu

W mieście funkcjonowała już sieć handlowa. Działało 209 sklepów spożywczych, 9 odzieżowych, 6 chemicznych ( w tym 2 apteki, drogerie i mydlarnie), 12 sklepów papierniczych, 8 metalowych i 3 opałowe. W Elblągu funkcjonowało również 20 restauracji, barów, jadłodajni oraz 4 hotele i pensjonaty noclegowe. Wśród lokali gastronomicznych prosperowały restauracje: „Zacisze” przy ul. Ratuszowej, „Pod Lipkami” przy ul. 3 Maja, restauracja „Orbisu” przy ul. Królewieckiej, Gospoda PSS przy ul. Grunwaldzkiej. Największy zakład działający w mieście „Zamech” zatrudniał w październiku 1950 r. 4812 osób. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych specjalizował się w wytwarzaniu turbin. W grudniu 1951r. wydzielono z „Zamechu” Oddział nr 1 i połączono go z „ Blaszanką”, czyli Warmińską Fabryką Wyrobów Metalowych.

Czytaj więcej: Rok szkolny 1950-1951

Rok szkolny 1949/1950
Pani Zofia Kazimierczuk nadal kierowala szkołą. Kadra pedagogiczna zwiększyła się o 5 nauczycieli. W placówce odbywało się dożywianie uczniów, które trwalo 2 lata. W tym roku szkolnym szkoła została zradiofonizowana.
W tym czasie w Elblągu
W 1949 r. w mieście funkcjonowaly, założone wcześniej, następujące przedsiębiorstwa miejskie: Gazownia Miejska przy ulicy Czerniakowskiej (uruchomiona w kwietniu 1947 r.), Wodociągi Miejskie ( do sieci wodociągowej podłączono ok. 60% domów), Zakład Oczyszczania Miasta (zajmował się oczyszczaniem miasta z gruzów). Przedsiębiorstwo to jeszcze w marcu 1948 r. nie miało żadnych pojazdów, korzystało z 8 furmanek. W 1949 r. firma ta dysponowała już 1 samochodem-śmieciarką. Kolejnym przedsiębiorstwem działającym w mieście były Lasy Miejskie.

Czytaj więcej: 1949-1950

Rok szkolny 1948-1949
Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Szańcowej została otwarta w październiku 1948 r. Liczyła 4 oddziały, w których nauczało 3 nauczycieli. Kierowniczką szkoły była p. Zofia Kazimierczuk.
W tym czasie w Elblągu
W nocy z 16 na 17 lipca 1949 r. spłonęła hala produkcyjna nr 20 Zakładów Mechanicznych. Po tym pożarze Urząd Bezpieczeństwa aresztował ponad 100 osób pod zarzutem sabotażu. Część z nich nie miała żadnych związków z zakładami, a ich areszt trwał wiele miesięcy bez wyroku.

Czytaj więcej: 1948-1949

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisłąwa Staszica w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp8.elblag.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Raport o stanie dostępności

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia liter

podświetlane linki

mapa strony

skala szarości

jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-11-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alicja Pielak
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 55 625 85 21
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Deklaracja architektoniczna:
   Szkoła posiada dwa obiekty – budynek szkoły (złożony z dwóch połączonych brył) oraz hala sportowa.
   Główne wejście do szkoły posiada schody, nie jest wyposażone w jakąkolwiek dogodność dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, poręczy). Podobnie w wewnętrznej części budynku (wiatrołap oraz reszta budynku). Na każdym piętrze występują różne poziomy posadzki (co najmniej dwa). Toalety jak również korytarze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
   Budynek hali sportowej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Budynek posiada jeden poziom posadzki, toaleta jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
   Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szańcowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
all4web