foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Drodzy Rodzice!

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Warunkiem jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez rodzica/opiekuna prawnego i odpowiedniej dokumentacji, wymienionej niżej. Kompletne wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać do dnia 15.09. w szkole przy wejściu do wyznaczonej skrzynki na dokumenty. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku (sierpień 2020). Każda pełnoletnia osoba w rodzinie powinna wykazać swój dochód.

 

Świadczenie pieniężne nienależnie pobrane, uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagane dokumenty, odpowiednio do sytuacji ucznia:

▪ wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej: https://eped.pl/Stypendia);

▪ zaświadczenie o wysokości otrzymywanej pomocy dla bezrobotnego, takiej jak staż, stypendium, prace interwencyjne, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, staż realizowany przez różne podmioty z projektu finansowanego przez UE;

▪ zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto z tytułu zatrudnienia uzyskiwanych przez członków rodziny ucznia;

▪ zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, umów zlecenia, umów o dzieło;

▪ decyzja (zaświadczenie) wykazująca wysokości świadczeń pieniężnych, z których korzysta rodzina, takich jak: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku, zasiłek stały, okresowy, pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, energetyczny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, macierzyński,

▪ wysokość otrzymywanych alimentów wraz z wyrokiem sądu zasądzającym alimenty lub odpisem protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej;

▪ zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnego lub zaświadczenie o pozostawaniu bez pracy - bez prawa do zasiłku;

▪ decyzja lub odcinek wypłaty świadczenia emerytury, renty, renty socjalnej,

▪ w przypadku osoby studiującej w rodzinie -zaświadczenie z uczelni o pobieraniu nauki oraz wysokości przyznanego stypendium lub o niepobieraniu stypendium,

▪ w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych -dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa)-zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS; w przypadku prowadzenia działalności rolniczej -zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych; kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł;

▪ Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowego oraz z innych źródeł sumuje się;

▪ W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód;

▪ W przypadku świadczenia pieniężnego będącego wyrównaniem za pewien okres czasu, należy powyższe wyrównanie dokładnie wykazać.

▪ W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według aktualnego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego.

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr