foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

happy englishstr

 

Zapraszamy do polubienia naszej stronki na FaceBooku „Angielski na wesoło”, przeznaczonej dla rodziców dzieci z klas I - III. Znajdziecie tam Państwo zdjęcia Waszych pociech, filmiki nagrane podczas zajęć języka angielskiego oraz propozycje ciekawych gier i zabaw.

I a i II a – klasy z rozszerzonym językiem angielskim

 

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanej klasie. Miejsce krzesełek zajęły… piłki terapeutyczne. Siedzenie na nich przynosi dzieciom wiele korzyści min. poprawia ich koncentrację uwagi na lekcji, zmniejsza potrzebę ruchu oraz wymusza utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

 

      IMG 20160907 132609strIMG 20160907 132635str

      pilki1 pilko2

Głównym celem utworzenia klasy z rozszerzonym językiem angielskim było dążenie do poszerzenia zakresu nauczania zintegrowanego o edukację lingwistyczną oraz rozpowszechnienia nauki języka angielskiego tak aby stał się on integralną częścią wielozmysłowego poznawania świata podczas dnia aktywności edukacyjnej dziecka. Dzięki dodatkowym godzinom języka staje się on obecny niemal każdego dnia, a treści edukacji językowej pokrywają się z aktualnie realizowanymi treściami nauczania, skupionymi wokół kręgów tematycznych wyznaczonych przez podstawę programową.

Dzieci realizują podręczniki Tiger. Główny bohater serii, sympatyczny tygrys, wprowadza uczniów w świat języka angielskiego m.in. za pomocą wciągających historyjek, które nie tylko uczą języka, ale kładą również nacisk na naukę kultury osobistej i wartości, takich jak pomaganie rodzinie i przyjaciołom oraz uczciwość. Zachęcamy rodziców do zapoznania się z zeszytem współpracy. Dzięki niemu poznają Państwo możliwości, w jaki sposób utrwalać poznany materiał językowy z dzieckiem w domu.      

ZESZYT WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI KL. I

ZESZYT WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI KL. II

ZESZYT WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI KL. III

W klasie językowej dzieci, oprócz dwóch wpisanych w podstawę programową lekcji języka angielskiego w tygodniu, uczęszczają na zajęcia dodatkowe. Podczas tych zajęć uczniowie, w formie zabawy, utrwalają materiał językowy poznany na lekcji oraz uczą się nowych słów i wyrażeń. Praca w grupach pozwala na wykorzystanie metody komunikatywnej, dzięki której dzieci uczą się swobodnego wykorzystywania języka.                                        klI

Cała klasa ma jeszcze jedną dodatkową godzinę języka angielskiego. Dzieci zdobywają na niej informację o krajach anglojęzycznych i nie tylko… W szkole realizowane są projekty międzynarodowe. Z dziećmi z innych krajów uczniowie kontaktować będą się za pomocą videorozmów, co rozwinie pasje językowe u dzieci.

Dzięki szerokiej ofercie zajęć dodatkowych, jakie proponuje nasza placówka, oraz intensywnej nauce j. angielskiego, jak również odpowiedniej stymulacji ze strony nauczycieli w trakcie pozostałych zajęć, dziecko odkrywa swoje możliwości językowe i zainteresowania.

paszportstrW lutym 2016 r. nauczyciele z naszej placówki mieli możliwość uczestniczenia w kursie „Pokonując trudności wędrując ku przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z elementów szkolenia była obserwacja nauczycieli brytyjskich podczas ich pracy z dziećmi. Zaobserwowaliśmy, iż nauczyciele ci wykorzystują w swojej pracy ocenianie kształtujące, dokumentując prace dzieci, opisując co uczeń potrafi i nad czym musi jeszcze popracować, określając jasne kryteria oceny przed każdą aktywnością a także motywując uczniów do dokonywania samooceny. Elementy oceniania kształtującego postanowiliśmy wykorzystać w naszej placówce. W związku z tym od tego roku szkolnego uczniowie klas II i III, podczas zajęć z języka angielskiego, rozpoczęli pracę z Europejskim Portfolio Językowym (EPJ) dla dzieci w wieku 6 – 10 lat. Jest to dokument

Czytaj więcej: Europejskie Portfolio Językowe

Nasza szkoła realizuje projekt „Read, write, eat” w ramach programu Erasmus+. Z tej okazji odwiedzili nas nauczyciele ze szkół w Anglii i ze Słowenii. Nauczycielki przeczytały uczniom historyjkę o ich przyjaciołach: Sue, Jayu, Li i Tigerze.

 

Podczas zajęć uczniowie tworzyli swoje własne awatary. Wykorzystywali do tego celu aplikację na tabletach „Voki For Education”. Zadaniem uczniów było stworzenie własnego stworka oraz zaprogramowanie go aby się przedstawił, nagrywając własną wypowiedź. Oto kilka prac uczniów:

Michał B.

Michał G.

Emilka M.

Justyna M.

1Dnia 14 marca 2017 r. w kl. II a odbyły się warsztaty językowe dla dzieci i ich rodziców pod hasłem „Nowoczesna technika w nauce języka”. Podczas zajęć uczniowie i rodzice mieli możliwość wykonywania zadań z języka angielskiego z użyciem technologii

Czytaj więcej: Warsztaty z rodzicami kl. II a

Podczas zajęć z języka angielskiego wykorzystujemy przeróżne aplikacje. Wspólnie nagraliśmy filmik, który wziął udział w konkursie „Jestem Smart”.

Dzieci z klasy I podczas zajęć językowych „Śladami TIK” brały udział w „godzinie kodowania”.
Jest to godzinne wprowadzenie do informatyki, mające na celu wyjaśnienie kodu i pokazanie,
że każdy może nauczyć się podstaw programowania.
Dzieci, słuchając wskazówek postaci z bajek, programowały je,
tak by wykonywały określone zadania. Dzieci zdobyły certyfikat.

certyfikat mistrzowie kodowania

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisłąwa Staszica w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp8.elblag.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Raport o stanie dostępności

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia liter

podświetlane linki

mapa strony

skala szarości

jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-11-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alicja Pielak
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 55 625 85 21
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Deklaracja architektoniczna:
   Szkoła posiada dwa obiekty – budynek szkoły (złożony z dwóch połączonych brył) oraz hala sportowa.
   Główne wejście do szkoły posiada schody, nie jest wyposażone w jakąkolwiek dogodność dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, poręczy). Podobnie w wewnętrznej części budynku (wiatrołap oraz reszta budynku). Na każdym piętrze występują różne poziomy posadzki (co najmniej dwa). Toalety jak również korytarze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
   Budynek hali sportowej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Budynek posiada jeden poziom posadzki, toaleta jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
   Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szańcowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
all4web